HİZMETLERİMİZ

MUHASEBE

Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamak

 • Alış, Satış,  Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Çek, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi. Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulması
 • Oluşturulan tüm muhasebe kayıtlarının vergi, sosyal güvenlik ve diğer kanunlarına uygunluğun kontrolü ve kontrol sonrası düzeltme işlemlerinin yapılması
 • Muhasebe kayıtlarının işlenmesi ve kontrolü sonrası, mizanda bulunan tüm hesapların şekli ve içerik kontrollerinin yapılarak mutabakatların yapılması. Cari hesap, denetim notları, düzeltme öncesi ve sonrası durumu gösterir çalışma  kağıtları ile yapılan mutabakatların belgelere dayandırılması.
 • Bilgi, Deneyim ve Teknik yetersizlikler nedeniyle, Muhasebe Kayıtlarında Yapılan hata ve oluşan eksikliklerin giderilmesi için Firma içi personele eğitim verilmesi,
 • Firmanın ve Sektörün içinde bulunduğu, üretim gücü, piyasası, hammadde temini, finansal durumu ve benzeri kriterleri değerlendirerek; Firmanın Ekonomik dalgalanmalardan ne şekilde etkileneceğini tespit etmek amacıyla, Aylık Rapor standartları oluşturmak ve bu raporları analiz ederek sürecin en iyi şekilde yönetmesine destek olmak
 • Aylık, Üç aylık, Altı aylık ve Yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar  Bütçesi, Nakit Akış Bütçesi, Yapmak. Fiili gerçekleşmeleri ay sonlarında Bütçeler ile kıyaslamak. Aylık Bilanço, Gelir Tablosu Hazırlamak, Gelir Tablosu ve Bilanço Kalemlerinin Dikey ve Yatay Finansal analizlerini yaparak Firmanın Banka ve Diğer Finans Kurumları nezdindeki kredibilitesini ölçmek.
 • KDV, Muhtasar, Damga, Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Vergi Mevzuatı çerçevesinde hazırlamak, tahakkuk ettirmek ve ödemelerin yapılabilmesi için firmaya tahakkukları  iletmek
 • Vergi Daireleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı,  Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki açılış, yazışma, düzletme, itiraz, şifre alma ve diğer işlemleri yapmak.
 • Firmalardan, Çalışanların aylık Puantaj, Kazanç, Ek Kazanç, İndirim v.b. bilgilerini alarak, Aylık  Ücret Bordrolarını hazırlamak. Bankaya Yatması gereken Maaş ve Asgari Geçim  İndirimi  (A.G.İ.) Tutarlarını bildirmek.
 • SSK bildirgelerini hazırlanmak, tahakkuk ettirilmek ve ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili departmana iletilmek

BEYANNAME HİZMETLERİ

 • K.D.V.          : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar   ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin    karşılaştırmalı analizinin yapılması.
 • MUHTASAR    : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile  Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı   Raporlanması.
 • GELİR           : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı)   Gayrimenkul   Sermaye  (Kira Geliri)   Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin    Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi.
 • KURUMLAR    : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi.
 • B.S.M.V.       : Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi
 • SSK             : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi
 • BORDRO       : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin      yapılması.
 • BAĞKUR        : Bağ-Kur nezdinde açılış, kapanış, değişiklik, düzeltme, güncelleme işlemlerinin yapılması

VERGİ DANIŞMANLIĞI

GAYRİMENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri
 • Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
 • Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • Çifte Vergilendirmeyi önleme antlaşması çerçevesinde elde edilen Gayrimenkul Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
 • Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin istisnaları, muafiyetleri Konularında Danışmanlık

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • TL ve Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Faiz Geliri Vergilendirilmesi
 • Hazine Bonosu Faiz Geliri Vergilendirilmesi
 • Eurobondlardan elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
 • Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
 • Kar Paylarının (Temettü Geliri) Vergilendirilmesi
 • Repo Faiz Geliri Vergilendirilmesi
 • Borsa Alım, Satım Kazancı Vergilendirilmesi
 • Gayrimenkul Alım, Satım Değer Artış Kazancı Vergilendirilmesi
 • Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
 • Menkul Sermaye İratlarının istisnaları, muafiyetleri vb. Konularda Danışmanlık

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ (GELİR VERGİSİ)

 • Ticari Faaliyetlerin Özellikleri
 • Şahıs Şirketlerinin Ortaklık Yapısı ve Vergilendirmede özellik arz eden hususlar
 • Bilanço esasına tabi Birinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi
 • İşletme Hesabı esasına tabi İkinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi
 • Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş Koşulları
 • İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş Koşulları
 • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler
 • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler
 • Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve indirilemeyecek Giderler
 • Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinin Vergilendirilmesi
 • Ticari Kazancın Tespiti ve İstisnaları (PTT Acenteleri istisnası, Serbest Bölge istisnası, Eğitim Öğretim  İşletmeleri istisnası, Sergi Panayır İstisnası,AR-GE istisnası, Gemilerin 2.sicile kayıtlı olması nedeniyle oluşan istisnalar, Yatırım İndirimi İstisnası, 5811 Sayılı Kanun Kapsamındaki İstisnalar
 • Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu
 • Geçici Verginin Mükellefleri
 • Geçici Vergi Dönemleri, Kapsamına Girmeyen Kazançlar,Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti, Geçici Verginin Eksik Beyan edilmesi Durumu, Geçici Vergi Beyannamesine eklenecek Belgeler
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine Dahil Edilen Kazan ve İratlardan Yapılacak İndirimler (Sigorta Şirketlerine ve BES Ödenen Katkı Payları, Eğitim ve Sağlık Harcamaları, Bağış ve Yardımlar, Sınırlı İndirilecekler, Sınırsız İndirilecekler, Sponsorluk Harcamaları, Araştırma ve Geliştirme Harcamaları, Doğal Afetler ile ilgili Ayni ve Nakdi Bağışlar, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına Yapılan Bağış, Yardım ve Sponsorluk Harcamaları, Diğer Kanunlara göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar)
 • Beyanname üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup ve Kalan Kısmın iadesi
 • Mahsuben İade
 • Nakden İade
 • Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu
 • Geçici Verginin Mahsubu ve iadesi
 • Yıllık Beyannamenin Verilme Yeri ve Zamanı
 • Özellik Arz eden Durumlarda Gelir Vergisi Beyanının Verilmesi (Ölüm, Gaiplik, Kısıtlılık)
 • Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri
 • Beyannameye Eklenecek Bildirim ve Belgeler
 • Beyanname Vermeyenlere Uygulanacak Yaptırımlar

KURUM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

 • Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri
 • Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler
 • Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar
 • Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar
 • Uluslar arası Antlaşmalarla Sağlanan İstisnalar ve Uluslar arası Kurumlara Tanınan İstisnalar
 • İstisna Uygulaması ve Önemli Konular
 • Safi Kurum Kazancının Tespiti
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Zarar Mahsubu
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Diğer İndirimler
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 • Beyanname Verilme Zamanı, Yeri ve Eklenecek Belgeler
 • Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Yapılan Vergi Kesintilerinin durumu
 • Vergi Alacaklarının İadesi ve Mahsubu

DANIŞMANLIK

Bizler Danışmanlık bölümü olarak üç ana alana odaklanıyoruz: Büyüme,Yasal Uyumluluk ve Performans. Diğer bir deyişle, ister organik olarak, ister satın almalarla büyüyün veya yeniden yapılanın, amacımız, verimliliğinizi artırmak ve yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmeye çalışırken ihtiyacınız olabilecek desteği sağlamaktır. Aşağıda saydığımız alanlar asıl uzmanlık alanlarımız olup size bu alanlarda yüksek kalitede hizmet sağlayabiliriz.

Kurumsal Finansman

Şirket birleşme, devralma ve tasfiye işlemleri; fizibilite çalışmaları, sermaye piyasası işlemleri, finansal yeniden yapılandırma, değerleme ve uygunluk görüşü gibi danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Finansman kaynaklarından bağımsız hareket ederek ve şirket amacına uygun stratejilere odaklanarak, müşterilerimize açık ve tarafsız öneriler vermekteyiz.

Yatırım Danışmanlığı (Transaction Services)

Şirket alım-satım işlemlerinde anlaşma öncesi değerlendirme ile başlayıp, mali ve vergisel inceleme (due diligence), sözleşme desteği ve satın alım sonrası birleştirme veya bölünmeye kadar uzayan çeşitli süreçlerde müşterilerimize destek vermekteyiz.

Finans ve Mali İşler Danışmanlığı

Farklı muhasebe standartlarına (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları gibi) uyum sağlanması, finansal raporlama ve yönetim raporlaması sistemlerinin kurulması veya geliştirilmesi, ERP kurulumları sırasında finans ve muhasebe modüllerinin kurulmasına destek verilmesi, finansal dönem kapanışlarının verimliliğinin artırılması, muhasebe ve raporlama politikalarının yazılması, bütçeleme sistemlerinin oluşturulması veya geliştirilmesi ve her türlü muhasebe ve raporlama desteğinin verilmesi finans ve mali işler danışmanlığının hizmetleri arasındadır.
Yeniden Yapılandırma

Yeniden yapılandırma bölümü, şirket değerini tehlikeye sokabilecek nitelikte olan, karmaşık problemlerin çözümlenmesine yardımcı olmaktadır. Hissedarlar, borç veren kuruluşlar ve yönetimin her kademesindeki kişilerle birlikte çalışarak; şirketin nakit akışını, karlılığını ve bilançosunun değerini artıracak yeniden yapılanma faaliyetlerini planlamakta ve sunmaktayız.

Hile Önleme ve İnceleme

Hile önleme ve inceleme bölümümüz her türlü hile suistimal ve yolsuzluk incelemelerini gerçekleştirmekte ve hile risk yönetimi sistemlerinin kurulması (davranış kurallarının yazılması, ihbar hatlarının kurulumu gibi) konusunda destek vermektedir. Tarafların uyuşmazlığı ve rekabet konularında uzman görüşleri verilmesi, fikir hakları ve üçüncü tarafların sözleşmelere uyumunun kontrol edilmesi hizmetlerimiz arasındadır. Hile ekibi, elektronik kanıtları toplamak, verileri ortaya çıkarmak konusundaki deneyimleriyle ve bu konudaki kendi yazılım ve teknolojisiyle profesyonelleşmiştir.

İç Denetim Danışmanlığı

İç Denetim fonksiyonunu dışarıdan sağlayarak out-sourcing veya şirketin belirlemiş olduğu plan çerçevesinde birlikte gerçekleştirerek co-sourcing hizmetleri veriyoruz.

Etkin iç kontrol sistemlerinin kurulması, var olan iç kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, iş süreçlerinin risk analizlerinin yapılması ve belirlenen riskleri azaltacak veya önleyecek kontrollerin kurulması konularında şirketlere, faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

ü  Ayrıca Kurumsal Risk Yönetimi hizmetlerimizle risk algılaması, kurumun risk kültürünün denetlenmesi, genel risk analizleri ve risk haritalarının oluşturulması, risk optimizasyonu tasarım ve uygulamaları yapılmaktadır. Şirketlerin yönetim kurulları adına gerek tamamen kendi kaynaklarını kullanarak (dış kaynak) gerekse bizim ve kurumların iç kaynaklarını birleştirmek suretiyle (eş kaynak), iç denetim ihtiyaçlarına yönelik çözüm ortaklığı yapmakta ve bu hizmeti verirken aşağıdaki metodolojiyi takip etmekteyiz.:
Müşterilerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesi

ü  İşin kapsamının tespit edilmesi

ü  Planlama aşaması

ü  Analiz ve değerlendirme aşaması

ü  Önerilerimizi de içeren raporun hazırlanması

ü  Kabul edilen önerilerimizin hayata geçirilmesinde danışmanlık

İş Performansı Geliştirme Hizmetleri

İş Performansı Geliştirme Hizmetleri aracılığıyla kurum risklerinin azaltılması, performansın daha iyi hale getirilmesi ve sürdürülebilir değerin büyütülmesi için, kurumlara süreçlerini, organizasyonlarını, sistemlerini ve iç kontrollerini verimlilik ve etkinlik açısından daha iyi hale getirmek üzere yardım etmektedir. İş performansı geliştirme hizmetleri bu amaca ulaşmak için hizmetlerini dört temel alanda gruplamıştır:

 • Operasyonların etkinliği ve verimliliği: verimlilik ve etkinliği arttırmak için iş süreçlerinin, süreçleri destekleyen organizasyonun, bilgi sistemlerinin ve iş kontrollerinin yeniden yapılandırılmasına odaklanmayı sağlamak.
 • Operasyonların bütünlüğü: Süreçlerin performansını ölçmek için gereken Temel Performans Kriterleri’ni tespit eder, ölçer ve sürekli kullanımını sağlamak için ölçme ve raporlama sürecini oluşturur.
 • Dış kaynak kullanımı: Kurumların hangi süreçlerini ve nasıl bir yapı ile dış kaynak kullanımına açacağına odaklanarak yeni iş modellerinin kurumlara en uygun biçimde yapılandırılmasına olanak sağlar.
 • Proje Değişim yönetimi: Kurumlar içinde yürütülen büyük ölçekli projelerde ihtiyaç duyulabilecek proje yönetimi ve ortaya çıkacak değişimin en uygun şekilde yönetimini sağlamayı amaçlar.

 

Bağımsız Denetim Hizmetleri

İşletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması,

Sermaye Artışının Tespiti Raporları

 • Sermaye ödendiğinin ve mevcudiyetinin  tespiti  ve geçmiş yıllar kârlarının sermayeye eklenmesi
 • Limited şirketlerin kuruluş, nev’i değişikliği ve sermaye artırımlarında
  düzenlenen öz varlık ve değer tespiti

Dernek, Tesis, Vakıf  Ve Benzeri Kurumların  Muafiyet Ve Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri

 • Yatırım Teşvik Belgesi İle  İlgili İşlemler
 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapama İşlemleri (Rapor Tanzimi)
 • Mali Tabloların Uygunluğu Ve Hasılat Tespiti

Vergi İhtilaflarının Çözümüne Yönelik:

 • Uzlaşmalara Girilmesi
 • Düzeltme ve Şikayet Yollarına Başvurulması
 • Vergi İncelemelerinde Danışmanlık

Vergi Planlaması

 • Mali Mevzuattaki Değişiklikler ve Sonuçları Konusunda Günlük Bilgilendirme,
 • Teşvik Mevzuatı Konularında Müşavirlik ,
 • Yabancı sermaye mevzuatı danışmanlığı,
 • Şirketler hukuk danışmanlığı,

Kuruluş İşlemleri

 • Tek Şahıs İşletmeleri
 • Adi Ortaklıklar
 • Limited Şirketler, Kollektif  Ve Adi Komandit Şirketler Ve Kooperatifler
 • Anonim Şirketler
 • Değişiklikler
 • Adres Değişikliği
 • Pay Devirleri
 • Ana Sözleşme Değişiklikleri Ve Sermaye Artış İşlemleri
 • Adi Ortaklık, Adi Komandit Ve Kollektif Şirketler
 • Kooperatifler
 • Eshamlı Komandit Ve Limited Şirketler
 • Anonim Şirketler
 • Yabancı Sermayeli Şirket  Kuruluşu
 • Şekil Değiştirme
 • Birleşme
 • Bölünme

HİZMETLERİMİZİN SUNUM ŞEKLİ

 • İşyerinizde Yapılan Denetimler nezdinde, dönemsel ve şirketin taleplerine göre ekstra denetimler yapılması,
 • Dönemsel raporlama :
  Yapılan  denetimler  sonucunda, şirketin  durumu  aylık, üçer  aylık ve yıllık raporlanarak, genel durum hakkında şirkete bilgi verilmesi. İsteğe göre finansal durum tespiti yapılması.
 • Dönem Sonu İşlemleri
  Dönem sonu işlemleri, yetkili personelimizce incelenerek sonuca bağlanmakta ve kapanış kayıtları yapılması işlemleri mesleki standart ve etik kurallar içinde tarafımızdan üstlenilmesi.
 • Şirket (Kanuni temsilcisi veya vergi sorumlusu dahil) tarafından e-beyanname gönderilmesini sağlamak üzere, e beyanname göndermeye aracılık etme yetkisine sahip meslek mensubuna (SMMM MEHMET UZUN) sunulan bilgiler çerçevesinde ilgili vergi dairelerine e-beyanname gönderilmesi ve karşılığında elektronik ortamda düzenlenerek iletilen ve şirkete tebliğ yerine geçen tahakkuk fişinin elektronik ortamda alınması.